ئەم هەواڵە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

شەپۆل فەتی كەریم

لەئاتەشگەی خەیاڵەكانی تەنیایی 

مەمك و

لێوو

ماچ ،دەبارێ .

هەرپەری وكچی دەریایه رووت و قوتن ،

دێنه خوارێ،

هەربابایه ،

عاشقەكەی لەگەڵدایه .

داری ئەرخەوانی ڕۆحم ،

پەلكه زێرینەی ژان دەگرێ .

پەپووله یه ، 

بۆ سەركوڵمی گوڵان دەفڕێ .

پرسیارم كرد ...وەڵام نەبوو

بەدزیەوه كچێكی نورانی گووتی :

پرسیارەكەت ،كەم بایەخه .

فریشتەیەك بەهیواشی ،

بەگوێی چەپمدا چرپاندی ..

شوێنی ئاگرپەرستانه ، 

ئاتەشگەیه ...

ناوی پیرۆزی دۆزه خه .....

  • 1