ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

سەلام عومەر

 

بەیەکەوە دەچینە مزگەوت

تۆ نوێژ بکە

منیش لەسەر تاتەکان جگەرەیەک دەکێشم

بەیەکەوە

خۆ بەمەیخانەیەکدا دەکەین

من دەخۆمەوە

تۆش سیواوکەکەت دەربێنە،

هەر بەیەکەوە دەچینە شەڕ

تۆ سێرە لە بێدینەکان و

منیش لە داعش ئاساکان دەگرم،

بەیەکەوە

دەست لە ناو دەست

خۆ بەمنداڵیماندا دەکەین

تۆ ئەیڕەقیب ئەزبەر دەکەیو

منیش قولهووەڵڵاهو ئەحەد

هەردووکمان

دەلەدە دەهێنین.