ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

(1 )

بابێن ...بابێن 

ئه وه ی هه یانه و نیانه،

به ئامێر و پولیانه وه

بابه رامبه ر ،

من و تۆ بێن .

من و تۆیه ك 

بێجگه له هێزی كارمان و 

خۆشه ویستی ،

چی تر هه یه

هیچ شك نابه ین .

بابێن ...بابێن 

ئه وان له پاڵ ،

ده زگاكان و 

قاسهك انا ڕابوه ستن .

من وتۆش 

هه ردووك پێكه وه

دوو به دوو بین .

به رامبه ریان 

به ده م ئاوازی عیشقه وه

ده ست له ملان بین .

به سه ما بین .

ئاله م دیمه نه بڕوانه؟

چه ند قه شه نگه

چهن د پیرۆزه...؟

چه ند به ڕه نگه؟

*** * ****

(2 ) 

پێیان ده كرێ 

بێ نانمان كه ن 

بێ كارمان كه ن .

پێیان ده كرێ 

بۆ له تێ نان ،

فێری دووربون 

له یه كمان كه ن .

زۆر شتی تریشیان پێده كرێ .

به ڵام گیانه

قه ت ناتوانن 

ساتێ چییه،

نیگاكانمان 

له چاومانا بسڕنه وه .

ئاسۆی ڕوون و

ڕق و 

تۆڵه

لهب یرمانا بكوژێننه وه .

16 \3 \1992 

موسڵ