ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

بێقیمه ته ، ئه م ژیانه 

زه مه ن سه رشێتانه ده ڕووا

له جه نجاڵی سه رده مێكی زۆر بێئابڕوو

ئاخر مرۆڤ بۆكوێ بڕووا؟

سه رمایه داری دڕنده 

گورگی هاری ووڵاتانه 

(ترامپ)ی وورچبش ،گه مژه یه كی زۆر )هه رزانه (

سه رزه مین وژێرزه مینیان تاڵانكردووه 

)جیهان )گوندێكی وێرانه؟

)به هه شت)یان بۆخۆیان بردووه 

)دۆزه خ )یش بۆهه ژارانه ؟؟؟

 

ئێوه

مه بده ئتان پاره وكورسی یه

ستراتیژوبه ر نامه تا ن ،

هه مووهه ردرۆی سپی یه

باش ده زانن ،

(سه ربه خۆیی )تراوێلكه یه ،

به گه نده ڵ و خۆفرۆش ودزو جه رده چنگ ناكه وێ

ئێوه كه ی دواڕۆژتا ن ده وێ؟

كوردایه تی درۆی گه وره ی باوه ڕتانه .

ئه وه ی ده یكه ن بۆگیرفانه .

هه ڕاجكردنی نیشتیمانه ؟