ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

پەپـوولە

پەپـــــوولەی بـــــاڵ نەخـــــشـینم

جــوان و رووخســــار شـــــیرینم

* * *

هـۆگــــری وەرزی بـەهــــــــــارم

شەیــــدای گــــوڵ و گوڵــــــزارم

* * *

گـــوڵ و گوڵــــزار لـە کــوێ بێت

لـە شــــــــــــاران یـا لــە دێ بێت

* * *

خـۆشــــــی و شـــــــادیـم لەوێـیە

ماڵـیشـــــــــــــم وا لــــــەو جـێـیە

* * *

مــن بـێـــــــوەی بــێ زیــــــــــانم

هـــــێمن و نـــــــەرم و نیــــــــانم

* * *

کوردســـــــــتانـە بەهـەشــــــــــتم

شـــوێنی فڕیــــن و گـەشـــــــــتم

سوید: ٢٠١٩