ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

وا ڕۆژێ نـوێ

ھـاتـەوە شــار

نامــەیـێ تـۆی نـەھـێنـــاوە

دڵخـۆشـی خـۆم

ئـەدەمـەوە

ئـەڵێــم زووەو کـاتـی مـــاوە

لە نێــوانـی

چـرکـەکـانـا

خــەیـاڵ ئـەمـبا تـۆ ئـەدوێنــم

نـە گلــەیـی 

ئـەکــەم ئـازیـز

نـە چـرکـەکــان ئـەوەسـتێنــم

ئـەڵێــم ڕەنگــبێ

بیـری نـەبـی

سـەرقـاڵـی ئیــش و کـارێتــی

دڵـم نایــەت

لـۆمــەت بکــەم

بڵێــم پیشـــەی چـەن جارێتــی

ھـێنـد پـەلـەیــە

ئـەو زەمـەنــە

بـۆ ئــەم دڵــە پـڕ لــە زامــە

ئـەو چـاوەڕێ 

نـاکــا وەک مــن

بـووەســتێ بـۆ ووشـەی نـامــە

جـوانـی ئـەوســاش

بە مـیوانــی

نـایــەتـــەوە ســاتــەکــانـــــم

تا مـلکــەچــی

چــاوەڕوانیــم

نـەکــا دەنگــــی چـرکـەکـانـــم

٢٠١٩/٥/٢٢ سلـێمـانــــــی